29.12.11

you may say i'm a dreamer


i'm pathetic.always imagine u in here with me.always imagine u be mine.wherever u now, i wish u were here *sigh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar